ITA ข้อมูลสาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
♦ ประจำปีงบประมาณ 2564 ♦

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน       o1.โครงสร้างการบริหาร
02.ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
03.การกระจายอำนาจหน้าที่
o4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5.ข้อมูลการติดต่อ
o6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
o7.ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8.กล่องรับความคิดเห็น
09.Socail Network