ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับ
รายการ
ฝ่ายงาน
1. ร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการย้อมฯ งานพัสดุ
2. ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการย้อมฯ งานพัสดุ
3. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการย้อมฯ งานพัสดุ
4. รายละเอียดจัดจ้างก่อสร้างโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น งานพัสดุ
4. ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น งานพัสดุ
5. ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น งานพัสดุ
6. ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น (ฉบับใหม่) งานพัสดุ