ฝ่ายวิชาการ

 
 
นายสุทธิ พุ่มพิทักษ์
นายสุกิจ อาจปักษา
นางสุวภัทร ขวัญสด
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
หัวหน้าแผนกวิชาเคมีสิ่งทอ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
นายฉะอ้อน ตัณเจริญรัตน์
นางกรรณิกา สายะสิทธิ์
นายกรณ์ ศิริรัตน์
หัวหน้าแผนกวิชาโละหะการ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
นายอนุชิต แสวงกิจ
นายปริญญา แสงทอง
นายสมภพ จงจิตต์โพธา
หัวหน้าแผนกวิชายานยนต์
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
นางอิสรีย์ วิจิตรไกรลาส
นางกรุณา สมจิต
นางภัทรา ผงกุลา
หัวหน้าแผนกวิชาการออกแบบ
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางปาริชาติ ไผ่ล้อม
นายนที คุ้มปิยะผล
นางสาวสุจิตรา อุดมวิทยานุกูล
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวโสภา เย็นสรง
นางสาวศุภร ชินะเกตุ
ว่าที่ ร.ต.ประทวน ชุนใช้
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรระยะสั้น
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายสุกฤษฎิ์ รอดทวีผล
นายณัฐพงศ์ แสงมีศรี
นางสาวพริมา สายะสิทธิ์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรระยะสั้น
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
หัวหน้างานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวเบญจา กันภัย
นางสาวพรพิมล เกิดผล
นางสาวเพ็ญธนา ภู่ระหงษ์
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางสาวพรรณภาภรณ์ เม้าราษี
นางสาวสุพร พลการ
นายคมสัน บัวโพธิ์
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรระยะสั้น
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรระยะสั้น
นายธวัชชัย อินทเสน
นางสาวสาวิตรี บุญทรง
นางสาวพัชรินทร์ จุเฉย
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรระยะสั้น
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
นายคุณกร สีลาเนียม
นายพิชญ์ สายะสิทธิ์
นายสุวัฒน์ชัย มะใบ
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรระยะสั้น
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายมงคล ชุมทอง
นายปองเดช วรสหวัฒน์
นายกิตติศักดิ์ ริ้วงาม
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายนิติพงษ์ สุขขี
นายเอกลักษณ์ เนี้ยอั๋น
นายสมภพ นาคโขนง
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรระยะสั้น
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
นางสาวสุธินันท์ ฉิ่งแก้ว
นายวรวุฒิ วงษ์ทอง
นางสาวชุติมา กำนิจอุย
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรระยะสั้น
นางสาวจุฑามาศ จันทรสุข
นางสาวกรรณิการ์ นิ่มนวล
นางสาวยุวดี โพธิ์แก้ว
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรระยะสั้น
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
นายสุจินดา แก้วหอม
นายอมรชัย หอมกรุ่น
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น