ฝ่ายวิชาการ

 
 
นายสุกิจ อาจปักษา
นางสุวภัทร ขวัญสด
นายฉะอ้อน ตันเจริญรัตน์
หัวหน้าแผนกวิชาเคมีสิ่งทอ
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
นางสาวศุภร ชินะเกตุ
นายสมภพ นาคโขนง
ว่าที่ร.ต.ประทวน ชุนใช้
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
นายปริญญา แสงทอง
นายสาวดวงหทัย ประทุม
นางกรุณา สมจิตต์
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นางราตรี เจริญรูป
นางปาริชาติ ไผ่ล้อม
นางสาวพรรณวรท นำพวก
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายพีรวัตร คงสาคร
นางสาวพริมา สายะสิทธิ์
นางสาวโสภา เย็นสรง
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
ผู้แทนฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
นางภัทรา ผงกุลา
นายสุกฤษฎิ์ รอดทวีผล
นายณัฐพงศ์ แสงมีศรี
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายอนุชิต แสวงกิจ
นางสาวเพชรินทร์ กล่อมวงศ์
นางสาวยุวดี โพธิ์แก้ว
หัวหน้างานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายนที คุ้มปิยะผล
นายธนกร ศิริกิจธนสาร
นางสาวสุพร พลการ
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
หัวหน้างานโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นายคุณกร สีลาเนียม
นางสาวจุฑามาศ จันทรสุข
นางสาวบุญยานุช สนิทนาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ช่วยหัวหน้างานววัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายณัฐสิทธิ์ พวงเงินสกุล
นายกิตติศักดิ์ ริ้วงาม
นายเอกลักษณ์ เนี้ยอั๋น
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายปิติ จอนใจตรง
นางสาวเกศรินทร์ อ่อนแช่ม
นายสุวัฒชัย มะใบ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวเมตตา แซ่อุ่ย
นายหทัยรัตน์ ศิลป์สมบูรณ์
นางสาวเขมจิรา โปร่งฟ้า
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
นายนภัทร พันฤทธิ์
นายอิทธิพัทธ์ สุวรรณ
นายจักรพันธ์ รักมีศรี
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
นางสาวญาณิศา เจริญศิริ
นางสาวจุไรรัตน์ แสงทอง
นางวริศรา โพธิ์งาม
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
(สารบรรณฝ่าย)
เจ้าหน้าที่ธุรการงานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าธุรการงานวัดผลและประเมินผล
(ผู้ช่วยสารบรรณฝ่าย)
เจ้าหน้าที่ธุรการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวกาญจนา หนูหุ่น
นางสาวชนิดา เกิดฤทธิ์
นางสาววรรณวิภา ฉิมพาลี
เจ้าหน้าธุรการภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ธุรการงานโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน