ฝ่ายวิชาการ

 
 
นายสุทธิ พุ่มพิทักษ์
นายสุกิจ อาจปักษา
นางสุวภัทร ขวัญสด
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
หัวหน้าแผนกวิชาเคมีสิ่งทอ
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งานโครงการ อ.กรอ.อศ.ฯ
นายฉะอ้อน ตัณเจริญรัตน์
นางสาวศุภร ชินะเกตุ
นายสมภพ นาคโขนง
หัวหน้าแผนกวิชาโละหะการ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
เเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
ว่าที่ร.ต.ประทวน ชุนใช้
นายปริญญา แสงทอง
นายสมภพ จงจิตต์โพธา
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
นางกรุณา สมจิตต์
นางราตรี เจริญรูป
นางปาริชาติ ไผ่ล้อม
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ
นางสาวพรรณวรท นำพวก
นายพีรวัตร คงสาคร
นางสาวพริมา สายะสิทธิ์
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
นางจันจิรา คงสาคร
นางสาวโสภา เย็นสรง
นางภัทรา ผงกุลา
หัวหน้าแผนกวิชาสัมพันธ์

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานโครงการ อ.กรอ.อศ.ฯ

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

เจ้าหน้าที่งานโครงการ อ.กรอ.อศ.ฯ
นายสุกฤษฎิ์ รอดทวีผล
นายณัฐพงศ์ แสงมีศรี
นายอนุชิต แสวงกิจ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
หัวหน้างานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวเพชรินทร์ กล่อมวงศ์
นางสาวยุวดี โพธิ์แก้ว
นายบุญพฤทธิ์ สุวรรณอัตถ์
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
นายณัฐพัชร์ จันทรสุข
นายนที คุ้มปิยะผล
นายธนกร ศิริกิจธนสาร
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวสุพร พลการ
นางสาวสาวิตรี บุญทรง
นายคุณกร สีลาเนียม
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวจุฑามาศ จันทรสุข
นายพิชญ์ สายะสิทธิ์
นางสาวบุญยานุช สนิทนาน
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
นายณัฐสิทธิ์ พวงเงินสกุล
นางสาวมนทิรา ทองคำ
นายกิตติศักดิ์ ริ้วงาม
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายสุทัศน์ แสงยันต์
นายเอกลักษณ์ เนี้ยอั๋น
นายปิติ จอนใจตรง
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายวรวุฒิ วงษ์ทอง
นางสาวชุติมา กำนิจอุย
นางสาวชนิสรา โต๊ะเด็น
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานโครงการสถานศึกษาเฉพาะทาง
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
นายอิทธิพัทธ์ สุวรรณ
นายประเสริฐโชค บุศย์ประจง
นายเจษฎา อินจีน
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
นางสาวเกศรินทร์ อ่อนแช่ม
นางสาวจุไรรัตน์ แสงทอง
นางวริศรา โพธิ์งาม
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ธุรการสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ธุรการงานหลักสูตรปริญญาตรีฯ
เจ้าหน้าธุรการงานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ธุรการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวกาญจนา หนูหุ่น
นางสาววรรณวิภา ฉิมพาลี
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ธุรการงานโครงการ อ.กรอ.อศ.
เจ้าหน้าที่ธุรการงานโครงการสถานศึกษาเฉพาะทาง