วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา

ปรัชญาวิทยาลัย
       ฝีมือดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำเทคโนโลยี

อัตลักษณ์ 
       วินัย พอเพียง จิตอาสา

เอกลักษณ์วิทยาลัย 
       มุ่งมั่นพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เพื่อบริการสู่ชุมชน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
       สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใด้มอบวิสัยทัศน์และพันธกิจ มาดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
       สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ

พันธกิจ
        1. จัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
        2. ขยายโอกาศทางการศึกษาวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค
        3. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
       วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ใด้มอบวิสัยทัศน์ และพันธกิจมาดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
       จัดการอาชีวศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
        1. พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
        2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
        3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
        4. บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
        5. พัฒนานวัตกรรมและการวิจัย
        6. เสริมสร้างภาวะผู้นำและการจัดการ
        7. จัดระบบประกันคุณภาพภายใน