ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
 
นางสาวจันทร์เพ็ญ โชคธนานุกูล
นางพัชรินทร์ จันทรสุข
นางสาวเมตตา แซ่อุ่ย
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
หัวหน้างานบุคลากร
หัวหน้างานการเงิน
ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางอุบล สมาภาคย์
ว่าที่ ร.ต.ประทวน ชุนใช้
นายหทัยรัตน์ ศิลป์สมบูรณ์
หัวหน้างานการบัญชี
หัวหน้างานพัสดุ

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายนที คุ้มปิยะผล
นายวรวุฒิ วงษ์ทอง
นางสาวยุวดี โพแก้ว

หัวหน้างานทะเบียน

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นายทศพร จันทรสุข
นางสาวชุติมา กำนิจอุย
นายกิตติศักดิ์ ริ้วงาม
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
นายสุวัฒน์ชัย มะใบ
นายกัมปนาท ทองพิกุล
นายไพฑูรย์ เชี่ยวสกุลวัฒนา
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
นายประเสริฐโชค บุศย์ประจง
นางสาวพัชราภรณ์ จ้อยประเสริฐ
นางสาวชนิสรา โต๊ะเด็น
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
นายอิทธิพัทธ์ สุวรรณ
นายรักชาติ เงียบกิ่ง
นายเจษฎา อินจีน
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
นายณัฐพงศ์ แสงมีศรี
นายสมภพ จงจิตต์โพธา
นายสามารถ ค้วนเครือ
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายฉะอ้อน ตัณเจริญรัตน์
นายคมสัน บัวโพธิ์
นางสาววรรณนภา เวชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวดวงหทัย ประทุม
นางสาววิจิตรา แปดทิศ
นางสาวจันทร์จิรา ใจดำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร
นางสาวเขมจิรา โปร่งฟ้า
นายนภัทร พันฤทธิ์
นายณัฐพัชร์ จันทรสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นางสาวญาณิศา เจริญศิริ
นางสาวสาวิตรี บุญทรง
นายสมภพ นาคโขนง
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสัจจา เดชจินดา
นางสาวบุญยวีร์ เฮงจันทร์จารุจิต
นางณญาดา น่วมทนงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคลากร
(ผู้ช่วยสารบรรณฝ่าย)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานการเงิน
นางสุขุมาล์ คุ้มปิยะผล
นาวสาวชนิดา เกิดฤทธิ์
นางสาวสุดาทิพย์ คงทิม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานการบัญชี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานพัสดุ
นางณฐพร คนทัด
นางสาววิลาวัลย์ บัวน้อย
นางสาวลฎาภา ปานตระกูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานพัสดุ
นางสาวนุชนาฏ ผลกาย
นายสายฝน พัฒเย็น
นางจรรยา พุ่มเกตุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานทะเบียน
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
นายจารุ โม่มาลา
นายโกศล มิตรพิทักษ์
นายบุญเลิศ ทัดสี
พนักงานบริการ
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
นายสมชาย แตงอ่อน
นายถนอม บัวน้อย
นายชัยพร ทองกูล
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
 
นายประยูร ถีระจันทรา
นายธีรยุทธ เกษทอง
นายภาณุพงศ์ กฤษณพันธ์
 
ผู้ดูแลหมวดสถานที่
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์