ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
 
นางพัชรินทร์ จันทรสุข
นางสาวเมตตา แซ่อุ่ย
นางอุบล สมาภาคย์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
หัวหน้างานบุคลากร
หัวหน้างานการเงิน
หัวหน้างานการบัญชี
นายสมภพ นาคโขนง
นายนที คุ้มปิยะผล
นายกรณ์ ศิริรัตน์
หัวหน้างานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานโครงการอาชีวะ
สร้างช่างฝีมือ
หัวหน้างานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานโครงการอาชีวะ
สร้างช่างฝีมือ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานโครงการอาชีวะ
สร้างช่างฝีมือ

นายวรวุฒิ วงษ์ทอง
นายหทัยรัตน์ ศิลป์สมบูรณ์
นางชูขวัญ ลัคขณนานนท์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานโครงการอาชีวะ
สร้างช่างฝีมือ
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
นางสาวชญาณิศา ทองพิทักษ์เดชา
นางสาวชุติมา กำนิจอุย
นางสาวจุฑามาศ จันทรสุข
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
นางสาวมินตรา พ่อค้า
นายทศพร จันทรสุข
นายกิตติศักดิ์ ริ้วงาม
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นายสุวัฒชัย มะใบ
นายไพฑูรย์ เชี่ยวสกุลวัฒนา
นายสุทธิรักษ์ ขวัญสด
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
นายประเสริฐโชค บุศย์ประจง
นายอิทธิพัทธ์ สุวรรณ
นายรักชาติ เงียบกิ่ง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาวพัชราภรณ์ จ้อยประเสริฐ
นางสาวชนิสรา โต๊ะเด็น
นางนิภาพร จันทวงศ์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นายสุกฤษฏิ์ รอดทวีผล
นายณัฐพงศ์ แสงมีศรี
นายธวัชชัย อินทเสน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นายสมภพ จงจิตต์โพธา
นายสามารถ ค้วนเครือ
นายฉะอ้อน ตันเจริญรัตน์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
นางสาววลัญรัตน์ เขาอุ่น
นายคมสัน บัวโพธิ์
นายจักรพันธ์ รักมีศรี
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานโครงการอาชีวะ
สร้างช่างฝีมือ
นายกัมปนาท ทองพิกุล
นายปองเดช วรสหวัฒน์
นางสัจจา เดชจินดา
เจ้าหน้าที่งานโครงการอาชีวะ
สร้างช่างฝีมือ
เจ้าหน้าที่งานโครงการอาชีวะ
สร้างช่างฝีมือ
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
นางสาวมนัญชยา ชุนเกษา
นางณญาดา น่วมทนงค์
นางสาวชนิดา เกิดฤทธิ์
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานโครงการอาชีวะ
สร้างช่างฝีมือ
นางสาวสุขุมาลย์ ไชยจิต
นางจุไรรัตน์ แสงทอง
นางณฐพร คนทัด
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวสุดาทิพย์ คงทิม
นางสาวสุวนันท์ บุญล้ำ
นางสาววฑุรดา วิริยะมณีการ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวนุชนาฎ ผลกาย
นายอมรชัย หอมกรุ่น
นายธีรยุทธ เกษทอง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
พนักงานขับรถยนต์
นายภาณุพงศ์ กฤษณพันธ์
นายประยูร ถีระจันทรา
นายกฤษบรรจง เชื่อได้
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ดูแลหมวดสถานที่
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
นายจารุ โม่มาลา
นายชัยพร ทองกูล
นายถนอม บัวน้อย
พนักงานบริการ
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
นายสมชาย แตงอ่อน
นายโกศล มิตรพิทักษ์
นายบุญเลิศ ทัดสี
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป