ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
 
นางสาวจันทร์จิรา ใจดำ
นางพัชรินทร์ จันทรสุข
นางสาวเมตตา แซ่อุ่ย
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
หัวหน้างานบุคลากร
หัวหน้างานการเงิน
ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางอุบล สมาภาคย์
ว่าที่ ร.ต.ประทวน ชุนใช้
นายหทัยรัตน์ ศิลป์สมบูรณ์
หัวหน้างานการบัญชี
หัวหน้างานพัสดุ

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายนที คุ้มปิยะผล
นางสาวนิภาวรรณ เวสกุล
นางสาวยุวดี โพแก้ว

หัวหน้างานทะเบียน

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นายทศพร จันทรสุข
นางสาวชุติมา กำนิจอุย
นายกิตติศักดิ์ ริ้วงาม
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
นายสุวัฒน์ชัย มะใบ
นายกัมปนาท ทองพิกุล
นายไพฑูรย์ เชี่ยวสกุลวัฒนา
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
นางสาวพัชราภรณ์ จ้อยประเสริฐ
นายอิทธิพัทธ์ สุวรรณ
นายรักชาติ เงียบกิ่ง
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
นายเจษฎา อินจีน
นายณัฐพงศ์ แสงมีศรี
นายสามารถ ค้วนเครือ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายฉะอ้อน ตัณเจริญรัตน์
นายคมสัน บัวโพธิ์
นางสาววรรณนภา เวชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวดวงหทัย ประทุม
นางสาววิจิตรา แปดทิศ
นางสาวเขมจิรา โปร่งฟ้า
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร
นายนภัทร พันฤทธิ์
นางสาวญาณิศา เจริญศิริ
นางสาวสาวิตรี บุญทรง
หัวหน้างานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
นายสมภพ นาคโขนง
นางสัจจา เดชจินดา
นางสาวบุญยวีร์ เฮงจันทร์จารุจิต
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคลากร
(ผู้ช่วยสารบรรณฝ่าย)
นางณญาดา น่วมทนงค์
นางสุขุมาล์ คุ้มปิยะผล
นาวสาวชนิดา เกิดฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานการบัญชี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานการเงิน
นางสาวสุดาทิพย์ คงทิม
นางสาววิลาวัลย์ บัวน้อย
นางสาวลฎาภา ปานตระกูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานพัสดุ
นางสาวนุชนาฏ ผลกาย
นางจรรยา พุ่มเกตุ
นายชัยพร ทองกูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานทะเบียน
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
นายจารุ โม่มาลา
นายโกศล มิตรพิทักษ์
นายสมชาย แตงอ่อน
พนักงานบริการ
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
 
นายถนอม บัวน้อย
นายธีรยุทธ เกษทอง
นายภาณุพงศ์ กฤษณพันธ์
 
พนักงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์