ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
 
นางสาวจันทร์เพ็ญ โชคธนานุกูล
นางพัชรินทร์ จันทรสุข
นางสาวเมตตา แซ่อุ่ย
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
หัวหน้างานบุคลากร
หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่งานโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือฯ
นางอุบล สมาภาคย์
ว่าที่ ร.ต.ประทวน ชุนใช้
นายหทัยรัตน์ ศิลป์สมบูรณ์
หัวหน้างานการเงิน
หัวหน้างานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือฯ
นายนที คุ้มปิยะผล
นายวรวุฒิ วงษ์ทอง
นายธนกร ศิริกิจธนสาร

หัวหน้างานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือฯ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือฯ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวชญาณิศา ทองพิทักษ์เดชา
นายคุณกร สีลาเนียม
นางสาวบุญยานุช สนิทนาน
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
นางสาวยุวดี โพแก้ว
นายทศพร จันทรสุข
นางสาวชุติมา กำนิจอุย
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
นายปิติ จอนใจตรง
นายกิตติศักดิ์ ริ้วงาม
นายสุวัฒน์ชัย มะใบ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นายกัมปนาท ทองพิกุล
นายไพฑูรย์ เชี่ยวสกุลวัฒนา
นายประเสริฐโชค บุศย์ประจง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือฯ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือฯ
นางสาวพัชราภรณ์ จ้อยประเสริฐ
นางสาวชนิสรา โต๊ะเด็น
นายอิทธิพัทธ์ สุวรรณ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือฯ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือฯ
นายรักชาติ เงียบกิ่ง
นายเจษฎา อินจีน
นายพงษ์พันธ์ ทองพูล
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือฯ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายสุกฤษฎิ์ รอดทวีผล
นายณัฐพงศ์ แสงมีศรี
นายธวัชชัย อินทเสน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นายสมภพ จงจิตต์โพธา
นายสามารถ ค้วนเครือ
นายฉะอ้อน ตัณเจริญรัตน์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือฯ
นายคมสัน บัวโพธิ์
นายปริญญา แสงทอง
นายพีรวัตร คงสาคร
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือฯ
เจ้าหน้าที่งานโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือฯ
นายจักรพันธ์ รักมีศรี
นางสาววรรณนภา เวชการ
นางสาวดวงหทัย ประทุม
เจ้าหน้าที่งานโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือฯ
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือฯ
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางสาววิจิตรา แปดทิศ
นายปองเดช วรสหวัฒน์
นางสัจจา เดชจินดา
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
เจ้าหน้าที่งานโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือฯ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานบริหารงานทั่วไป
นางสาวบุญยวีร์ เฮงจันทร์จารุจิต
นางณญาดา น่วมทนงค์
นาวสาวชนิดา เกิดฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานการเงิน
นางสุขุมาล์ คุ้มปิยะผล
นางณฐพร คนทัด
นางสาวสุดาทิพย์ คงทิม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานการบัญชี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานพัสดุ
นางสาววิลาวัลย์ บัวน้อย
นางสาวลฎาภา ปานตระกูล
นางสาวนุชนาฏ ผลกาย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานทะเบียน
นางสาวสุดารัตน์ ฉิมพาลี
นางสาวอาทิมา จันทร์กล่อม
นางสาวมนทิรา ทองคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือฯ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือฯ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือฯ
นายสายฝน พัฒเย็น
นางจรรยา พุ่มเกตุ
นายประยูร ถีระจันทรา
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
ผู้ดูแลหมวดสถานที่
นายจารุ โม่มาลา
นายโกศล มิตรพิทักษ์
นายบุญเลิศ ทัดสี
พนักงานบริการ
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
นายสมชาย แตงอ่อน
นายถนอม บัวน้อย
นายชัยพร ทองกูล
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
 
นายธีรยุทธ เกษทอง
นายภาณุพงศ์ กฤษณพันธ์
 
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์