ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 
 
นายสามารถ ค้วนเครือ
นายกิตติศักดิ์ ริ้วงาม
นายณัฐวุฒิ ค่าไทยสง
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานปกครอง
นายปิติ จอนใจตรง
นายธวัชชัย อินทเสน
นายบุญพฤทธิ์ สุวรรณอัตถ์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
นายจักรพันธ์ รักมีศรี
นายณัฐสิทธิ์ พวงเงินสกุล
นายกัมปนาท ทองพิกุล
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นางสาวชุติมา กำนิจอุย
นางสาวสาวิตรี บุญทรง
นายคุณกร สีลาเนียม
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(กำกับดูแลกิจกรรมลูกเสือ)
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวดวงหทัย ประทุม
นายสุวัฒน์ชัย มะใบ
นายเอกลักษณ์ เนี้ยอั๋น
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายสุกิจ รอดทวีผล
นางสาวบุญยานุช สนิทนาน
นายปริญญา แสงทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายอนุชิต แสวงกิจ
นายคมสัน บัวโพธิ์
นายประเสริฐโชค บุศย์ประจง
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายณัฎฐกร คำโทน
นายเอนกพงศ์ ทองศรี
นางสาววรรณภา เวชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา(Tobenumber1)
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวสุพร พลการ
นายเจษฎา อินจีน
นางสาวยุวดี โพแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นางวิจิตรา แปดทิศ
นางสาวเกศรินทร์ อ่อนแช่ม
นางสาวญาณิศา เจริญศิริ
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวมนทิรา ทองคำ
นางพิจิตร จอกลอย
นางสาวกรรณิการ์ นิ่มนวล
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(สารบรรณฝ่าย)
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
(ผู้ช่วยสารบรรณฝ่าย)
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสาวสุดารัตน์ ฉิมพาลี
นางสาวธิติมา ธรรมจง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ธุรการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา