ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 
 
นายสามารถ ค้วนเครือ
นายกิตติศักดิ์ ริ้วงาม
นายสันต์ น่วมทนงค์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานปกครอง
นายปิติ จอนใจตรง
นายธวัชชัย อินทเสน
นายบุญพฤทธิ์ สุวรรณอัตถ์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
นายจักรพันธ์ รักมีศรี
นายณัฐสิทธิ์ พวงเงินสกุล
นายกัมปนาท ทองพิกุล
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นางสาวชุติมา กำนิจอุย
นางสาวสาวิตรี บุญทรง
นายคุณกร สีลาเนียม
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(กำกับดูแลกิจกรรมลูกเสือ)
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวดวงหทัย ประทุม
นายสุวัฒน์ชัย มะใบ
นายเอกลักษณ์ เนี้ยอั๋น
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายพิชญ์ สายะสิทธิ์
นางศิริรัตน์ เชื่อได้
นายสุกิจ รอดทวีผล
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นางสาวบุญยานุช สนิทนาน
นายปริญญา แสงทอง
นายอนุชิต แสวงกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นายคมสัน บัวโพธิ์
นายประเสริฐโชค บุศย์ประจง
นายณัฎฐกร คำโทน
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายเอนกพงศ์ ทองศรี
นางสาววรรณภา เวชการ
นางสาวสุพร พลการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา(Tobenumber1)
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นายเจษฎา อินจีน
นางสาวยุวดี โพแก้ว
นางวิจิตรา แปดทิศ
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวเกศรินทร์ อ่อนแช่ม
นางสาวญาณิศา เจริญศิริ
นางสาวมนทิรา ทองคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางพิจิตร จอกลอย
นางสาวกรรณิการ์ นิ่มนวล
นางสาวสุดารัตน์ ฉิมพาลี
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(สารบรรณฝ่าย)
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
(ผู้ช่วยสารบรรณฝ่าย)
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

เจ้าหน้าที่ธุรการ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวธิติมา ธรรมจง
เจ้าหน้าที่ธุรการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา