ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 
 
นายสามารถ ค้วนเครือ
นายกิตติศักดิ์ ริ้วงาม
นายสันต์ น่วมทนงค์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(โครงการวิทยาลัยคุณธรรม,โครงการสุภาพชนคนอาชีวะ)
ครูปกครองแผนกวิชายานยนต์
หัวหน้างานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(วิทยาลัยคุณธรรม,องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย)

นายปิติ จอนใจตรง
นายธวัชชัย อินทเสน
นายบุญพฤทธิ์ สุวรรณอัตถ์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(โครงการตามรอยฯ,องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย)
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
(หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น)
หัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท)
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายฉะอ้อน ตัณเจริญรัตน์
นายจักรพันธ์ รักมีศรี
นางอุบล สมาภาคย์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ครูปกครองแผนกวิชาโลหะการ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(โครงการวิทยาลัยคุณธรรม,ลูกเสือ)
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ครูปกครองแผนกวิชาการบัญชี
นายวรวุฒิ วงษ์ทอง
นายณัฐสิทธิ์ พวงเงินสกุล
นายกัมปนาท ทองพิกุล
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย)
ครูปกครองแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
(หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น)
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(โครงการสุภาพชนคนอาชีวะ,โครงการตามรอยฯ)
(โครงการวิทยาลัยคุณธรรม)
นางสาวชุติมา กำนิจอุย
นางสาวสาวิตรี บุญทรง
นางสาวพรรณภาภรณ์ เม้าราษี
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(วิทยาลัยคุณธรรม,องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย)
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(กำกับดูแลองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย)
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
ครูปกครองแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย)
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
(หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น)
นางสาวสุพร พลการ
นายคุณกร สีลาเนียม
นางสาวดวงหทัย ประทุม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(วิทยาลัยคุณธรรม,องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย)
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย)
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายสุวัฒน์ชัย มะใบ
นายเอกลักษณ์ เนี้ยอั๋น
นางสาวเพชรินทร์ กล่อมวงศ์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย)
ครูปกครองแผนกวิชายานยนต์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย)
ครูปกครองแผนกวิชายานยนต์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท)
นางสาวจุฑามาศ จันทรสุข
นายสมภพ นาคโขนง
นายพีรวัตร คงสาคร
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท)
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
(หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น)
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(โครงการตามรอยฯ,สุภาพชนคนอาชีวะ,คุณธรรม)
ครูปกครองแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(โครงการตามรอยฯ,โครงการสุภาพชนคนอาชีวะ)
ครูปกครองแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
นายอิทธิพัทธ์ สุวรรณ
นายสมภพ จงจิตต์โพธา
นางสาวศุภร ชินะเกตุ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(โครงการตามรอยฯ,โครงการสุภาพชนคนอาชีวะ)
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(โครงการวิทยาลัยคุณธรรม)
ครูปกครองแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(โครงการวิทยาลัยคุณธรรม)
เจ้าหน้าที่งานปกครอง (ดูแลนักเรียนหอพัก)
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายหทัยรัตน์ ศิลป์สมบูรณ์
นางปาริชาติ ไผ่ล้อม
นายพิชญ์ สายะสิทธิ์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(โครงการวิทยาลัยคุณธรรม)
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
ครูปกครองแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

(หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น)
นายสุกฤษฎิ์ รอดทวีผล
นายสุทธิ พุ่มพิทักษ์
นางศิริรัตน์ เชื่อได้
เจ้าหน้าที่งานปกครอง (ดูแลนักเรียนหอพัก)
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
(หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น)
ครูปกครองแผนกวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
ครูปกครองแผนกวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายสุกิจ อาจปักษา
นางพัชรินทร์ จันทรสุข
นางสุวภัทร ขวัญสด
ครูปกครองแผนกวิชาเคมีสิ่งทอ
ครูปกครองแผนกวิชาเคมีสิ่งทอ
ครูปกครองแผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
นางสาวชนิสรา โต๊ะเด็น
นายรักชาติ เงียบกิ่ง
นางสาวพัชราภรณ์ จ้อยประเสริฐ
ครูปกครองแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครูปกครองแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครูปกครองแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
นายณัฐพงศ์ แสงมีศรี
นางสาวบุญยานุช สนิทนาน
นายปริญญา แสงทอง
ครูปกครองแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูปกครองแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูปกครองแผนกวิชาโลหะการ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายอนุชิต แสวงกิจ
ว่าที่ ร.ต.ประทวน ชุนใช้
นางกรุณา สมจิต
ครูปกครองแผนกวิชายานยนต์
ครูปกครองแผนกวิชายานยนต์
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูปกครองแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวโสภา เย็นสรง
นางสาวพริมา สายะสิทธิ์
นางภัทรา ผงกุลา
ครูปกครองแผนกวิชาการบัญชี
ครูปกครองแผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
(หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น)
ครูปกครองแผนกวิชาการตลาด
นางราตรี เจริญรูป
นายคมสัน บัวโพธิ์
นายมงคล ชุมทอง
ครูปกครองแผนกวิชาการตลาด
ครูปกครองแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
(หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น)
ครูปกครองแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายนที คุ้มปิยะผล
นายประเสริฐโชค บุศย์ประจง
นายธนกร ศิริกิจธนสาร
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายพงษ์พันธ์ ทองพูล
นายณัฐพัชร์ จันทรสุข
นางจันจิรา คงสาคร
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
(หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น)
นายณัฎฐกร คำโทน
นางพิจิตร จอกลอย
นางสาวกรรณิการ์ นิ่มนวล
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
(หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น)
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสาวสุดารัตน์ ฉิมพาลี
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน