ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 
 
นายสามารถ ค้วนเครือ
นางนิภาพร จันทวงศ์
นายสันต์ น่วมทนงค์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานโครงการวิทยาลัย
คุณธรรมและโครงการตามรอย
เบื้องพระยุคลบาทฯ
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
หัวหน้างานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
นายหทัยรัตน์ ศิลป์สมบูรณ์
นางวรรณา หมดมลทิน
นายทศพร จันทรสุข
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา

เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน
นายกิตติศักดิ์ ริ้วงาม
นายฉะอ้อน ตัณเจริญรัตน์
นางอุบล สมาภาคย์
หัวหน้างานองค์การวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา

เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
นางสาวสุจิตรา อุดมวิทยานุกูล
นายจักรพันธ์ รักมีศรี
นายกัมปนาท ทองพิกุล
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดการงาน

เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา

เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
นายวรวุฒิ วงษ์ทอง
นางสาวสาวิตรี บุญทรง
นายปองเดช วรสหวัฒน์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา

เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา

เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
นายมงคล ชุมทอง
นางปาริชาติ ไผ่ล้อม
นางสาวชุติมา กำนิจอุย
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดการงาน
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
นายคุณกร สีลาเนียม
นางสาวสุพร พลการ
นางยุพา หวังเลี้ยงกลาง
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา

เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นายสมภพ จงจิตต์โพธา
นางสาวศุภร ชินะเกตุ
นางอิสรีย์ วิจิตรไกรลาส
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดการงาน
เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ

เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดการงาน
เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดการงาน

เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
นางสาวกุลณสร วิเศษรจนา
นางศิริรัตน์ เชื่อได้
นายสมภพ นาคโขนง
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดการงาน

เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดการงาน
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดการงาน

เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
นางสุวภัทร ขวัญสด
นายธวัชชัย อินทเสน
นางสาวพรพิมล เกิดผล
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดการงาน

เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดการงาน

เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดการงาน
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
นายคมสัน บัวโพธิ์
นางสาววลัญรัตน์ เขาอุ่น
นายประเสริฐโชค บุศย์ประจง
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดการงาน
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดการงาน
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดการงาน
นางสาวเพ็ญธนา ภู่ระหงษ์
นางสาวพัชรินทร์ จุเฉย
นายสุภชัย ริมกาญจนวัฒน์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดการงาน

เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดการงาน

เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดการงาน

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน
นายปริญญา แสงทอง
นายนที คุ้มปิยะผล
นายกรณ์ ศิริรัตน์
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
นายอนุชิต แสวงกิจ
นางพัชรินทร์ จันทรสุข
นายสุวัฒชัย มะใบ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
นายณัฐพงษ์ แสงมีศรี
นายนิติพงษ์ สุขขี
นางบุญยิ่ง จันทร์เปี่ยม
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
นายสุทธิรักษ์ ขวัญสด
นางสาวพรรณภาภรณ์ เม้าราษี
นายเอกลักษณ์ เนี้ยอั๋น
เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
นายสุทธิ พุ่มพิทักษ์
นายสุกิจ อาจปักษา
นางกรุณา สมจิต
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
นางสาวเบญจา กันภัย
นางสาวพริมา สายะสิทธิ์
นางสาวชุติมา กำนิจอุย
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
เจ้าหน้าที่งานองค์การวิชาชีพฯ
นางพิจิตร จอกลอย
นางสาวสุดารัตน์ ฉิมพาลี
นางสาวธิติมา ธรรมจง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่งานโครงการวิทยาลัยคุณธรรมฯ