งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ข้อมูลนักเรียนฝึกงาน 
ข้อมูลสถานประกอบการ ทวิภาคี
ข้อมูลสถานประกอบการ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562
ข้อมูลสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562