งานบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

อัตรากำลังบุคลากรและเจ้าหน้าที่

ปีงบประมาณ

2559

2560

2561

2562

2563

1.ฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการ

1

1

1

1

1

รองผู้อำนวยการฯ

4

4

4

4

4

รวม

5

5

5

5

5

2.ข้าราชการครู

 

สาขาวิชา ออกแบบ

2

2

2

2

2

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค

2

2

2

2

2

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ

7

6

6

5

4

สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ

6

4

5

5

5

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าฯ

4

4

4

3

3

สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

1

1

1

1

1

สาขาวิชาโลหะการ

3

3

3

2

2

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

2

2

2

2

1

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

2

3

3

3

3

สาขาวิชายานยนต์

3

3

3

3

3

สาขาวิชาการบัญชี

4

5

5

5

4

สาขาวิชาการตลาด

1

1

1

1

1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2

2

2

2

2

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

10

10

10

10

9

สาขาวิชาการโรงแรม

-

1

2

2

2

รวม

49

49

51

48

44

3. ข้าราชการพลเรือน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1

1

1

0

0

รวม

1

1

1

0

0

4. พนักงานราชการ

ทำหน้าที่สอน

3

3

3

3

3

รวม

3

3

3

3

3

5. ลูกจ้างประจำ

ผู้ดูแลหมวดสถานที่

1

1

1

1

1

พนักงานบริการ

1

1

1

1

1

พนักงานทั่วไป

1

1

1

0

0

พนักงานเอกสารทั่วไป

1

1

1

1

1

พนักงานสถานที่

1

1

1

1

0

รวม

5

5

5

4

3

6. ลูกจ้างชั่วคราว

ครูพิเศษสอน

25

29

22

27

29

เจ้าหน้าที่ธุรการ

20

20

21

22

21

นักการภารโรง

5

5

5

5

6

พนักงานขับรถ

2

2

2

2

2

รวม

52

56

50

56

58

รวมทั้งสิ้น

115

119

115

116

113