เป้าหมายการรับนักศึกษา


ประเภทวิชา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขางาน

ปีการศึกษา
2560

โควตา
2560

รับผู้จบ
การศึกษา

สาขางาน

ปีการศึกษา
2560

โควตา
2560

รับผู้จบ
การศึกษา


อุตสาหกรรมสิ่งทอ

เทคโนโลยีสิ่งทอ

40

20

ม.3

เทคโนโลยีสิ่งทอ

10

5

ปวช.

เคมีสิ่งทอ

40

20

ม.3

เคมีสิ่งทอ

20

10

ปวช., ม.6

เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม

20

10

ม.3

เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม

10

5

ปวช.ช่างอุตสาหกรรม

ยานยนต์

90

45

ม.3

เทคนิคยานยนต์

40

20

ปวช.

โลหะการ

40

20

ม.3

เทคนิคการเชื่อมโลหะ

40

20

ปวช.

ไฟฟ้ากำลัง

80

40

ม.3

ติดตั้งไฟฟ้า

20

10

ปวช.

อิเล็กทรอนิกส์

40

20

ม.3

เทคนิคคอมพิวเตอร์

40

20

ปวช., ม.6


พาณิชยกรรม

การบัญชี

60

30

ม.3

การบัญชี

20

10

ปวช., ม.6

การตลาด

40

20

ม.3

การตลาด

20

10

ปวช., ม.6

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

60

30

ม.3

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20

10

ปวช., ม.6


ศิลปกรรม

การออกแบบ

30

15

ม.3

-

-

-

-

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

40

20

ม.3

-

-

-

-

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การโรงแรม

40

20

ม.3

-

-

-

-