ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
 
นางสาวพรรณภาภรณ์ เม้าราษี
นายสุทัศน์ แสงยันต์
นางเพขรินทร์ กล่อมวงศ์
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่งานประคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่งานประคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และการประกอบธุรกิจ

นางจันจิรา คงสาคร
นางสาวชญาณิศา ทองพิทักษ์เดชา
นายคมสัน บัวโพธิ์
หัวหน้างานประคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างานความร่วมมือ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานกองทุนการศึกษา
(ฝ่ายศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ)
นายกัมปนาท ทองพิกุล
นางสาวสุพร พลการ
นางปาริชาติ ไผ่ล้อม
หัวหน้างานกองทุนการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายมงคล ชุมทอง
นายคุณกร สีลาเนียม
นางสาวสาวิตรี บุญทรง
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และการประกอบธุรกิจ

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายอิทธิพัทธ์ สุวรรณ
นายเจษฎา อินจีน
นายณัฐพัชร์ จันทรสุข
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวพริมา สายะสิทธิ์
นายธนกร ศิริกิจธนสาร
นางสาวชุติมา กำนิจอุย
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
นายธวัชชัย อินทเสน
ว่าที่ ร.ต.ประทวน ชุนใช้
นายเอกลักษณ์ เนี้ยอั๋น
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และการประกอบธุรกิจ

เจ้าหน้าที่งานโครงการกองทุนการศึกษา
(ฝ่ายสวัสดิการพยาบาล)

เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายบุญพฤทธิ์ สุวรรณอัตถ์
นายวรวุฒิ วงษ์ทอง
นางสาวเมตตา แซ่อุ่ย
เจ้าหน้าที่งานประคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานประคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และการประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และการประกอบธุรกิจ

เจ้าหน้าที่งานโครงการกองทุนการศึกษา
(ฝ่ายสวัสดิการอาหาร)
นางกรุณา สมจิต
นายปิติ จอนใจตรง
นางสุวภัทร ขวัญสด
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และการประกอบธุรกิจ

เจ้าหน้าที่งานโครงการกองทุนการศึกษา
(เลขานุการ)
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และการประกอบธุรกิจ

เจ้าหน้าที่งานโครงการกองทุนการศึกษา
(แนะแนวการศึกษา,การหารายได้ระหว่างเรียน)
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และการประกอบธุรกิจ

เจ้าหน้าที่งานโครงการกองทุนการศึกษา
(การตลาด,การหารายได้ระหว่างเรียน)
นางภัทรา ผงกุลา
นางสาววรรณนภา เวชการ
นางอุบล สมาภาคย์
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และการประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และการประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งานกองทุนการศึกษา
(ฝ่ายการเงินและบัญชี)
นายหทัยรัตน์ ศิลป์สมบูรณ์
นางสาวศุภร ชินะเกตุ
นายสันต์ น่วมทนงค์
เจ้าหน้าที่งานกองทุนการศึกษา
(ฝ่ายปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารหอพัก)
เจ้าหน้าที่งานกองทุนการศึกษา
(ฝ่ายดูแลนักเรียน)
เจ้าหน้าที่งานกองทุนการศึกษา
(ฝ่ายปกครอง)
นายสุกฤษฎิ์ รอดทวีผล
ว่าที่ ร.ต.ประทวน ชุนใช้
นางพัชรินทร์ จันทรสุข
เจ้าหน้าที่งานกองทุนการศึกษา
(กิจกรรมและนันทนาการ)
เจ้าหน้าที่งานกองทุนการศึกษา
(ยานพาหนะ)
เจ้าหน้าที่งานกองทุนการศึกษา
(ฝ่ายการเงินและบัญชี)
นางสาวจิราพร จุ้ยเจริญ
นางสาวธิติมา ธรรมจง
นางสาวกาญจนา หนูหุ่น
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ธุรการงานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ธุรการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวมนทิรา ทองคำ
นางสาวกรรณิการ์ นิ่มนวล
นางพัชรินทร์ จันทรสุข
เจ้าหน้าที่งานกองทุนการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานกองทุนการศึกษา
(ฝ่ายสวัสดิการพยาบาล)
เจ้าหน้าที่งานกองทุนการศึกษา
(ฝ่ายสวัสดิการอาหาร)