ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
 
นางสาวพรรณภาภรณ์ เม้าราษี
นายสุทัศน์ แสงยันต์
นางเพชรินทร์ กล่อมวงศ์
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานประคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างานประคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และการประกอบธุรกิจ

นางจันจิรา คงสาคร
นางสาวชญาณิศา ทองพิทักษ์เดชา
นายคมสัน บัวโพธิ์
หัวหน้างานประคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายกัมปนาท ทองพิกุล
นางสาวสุพร พลการ
นางปาริชาติ ไผ่ล้อม
หัวหน้างานกองทุนการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายมงคล ชุมทอง
นายคุณกร สีลาเนียม
นายอิทธิพัทธ์ สุวรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายธนกร ศิริกิจธนสาร
นางสาวชุติมา กำนิจอุย
นายธวัชชัย อินทเสน
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการกองทุนการศึกษา
นายเอกลักษณ์ เนี้ยอั๋น
นายบุญพฤทธิ์ สุวรรณอัตถ์
นางสาวเมตตา แซ่อุ่ย
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานประคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการกองทุนการศึกษา
นางกรุณา สมจิต
นางสุวภัทร ขวัญสด
นางภัทรา ผงกุลา
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และการประกอบธุรกิจ

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการกองทุนการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการกองทุนการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ
นางอุบล สมาภาคย์
นายหทัยรัตน์ ศิลป์สมบูรณ์
นายสุกฤษฎิ์ รอดทวีผล
ผู้ช่วยหัวหน้างานกองทุนการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานงานกองทุนการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานงานกองทุนการศึกษา
นายปิติ จอนใจตรง
นายนภัทร พันฤทธิ์
นางสาวเขมจิรา โปร่งฟ้า
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการกองทุนการศึกษา
นายเอนกพงศ์ ทองศรี
นายณัฐสิทธิ์ พวงเงินสกุล
นางสาวจันทร์จิรา ใจดำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างานประคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวพรรณวรท นำพวก
นางราตรี เจริญรูป
นายพีรวัตร คงสาคร
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการกองทุนการศึกษา
นายณัฏฐกร คำโทน
นางสาววิจิตรา แปดทิศ
นางสาวญาณิศา เจริญศิริ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการกองทุนการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการกองทุนการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการกองทุนการศึกษา
นางสาวจิราพร จุ้ยเจริญ
นางสาวธิติมา ธรรมจง
นางสาวอาทิมา จันทร์กล่อม
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ธุรการงานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
(ผู้ช่วยสารบรรณฝ่าย)
เจ้าหน้าที่ธุรการงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ธุรการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวกาญจนา หนูหุ่น
นางสาวมนทิรา ทองคำ
นางสาวกรรณิการ์ นิ่มนวล
เจ้าหน้าที่ธุรการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการกองทุนการศึกษา
(ดูแลความเป็นอยู่)
เจ้าหน้าที่งานกองทุนการศึกษา
(ฝ่ายสวัสดิการพยาบาล)
นางชนิดา เกิดฤทธิ์
เจ้าหน้าที่งานกองทุนการศึกษา
(ฝ่ายสวัสดิการอาหาร)