งานทะเบียน

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
         
จำนวนนักเรียนแรกเข้าในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
จำนวนผู้เรียน แรกเข้า ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
2558
2559
2560
2561
2562
2563
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
105
117
110
85
87
96
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขางาน โครงสร้าง
10
44
14
37
25
47
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
69
76
72
58
79
79
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
37
29
35
27
22
31
สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
-
-
-
-
9
12
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางาน การบัญชี
62
55
34
47
36
32
สาขาวิชาการตลาด
สาขางาน การตลาด
23
29
22
20
47
26
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
32
35
20
36
31
30
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาการออกแบบ
สาขางาน การออกแบบ
13
10
10
4
5
0
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขางาน คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
17
18
11
16
21
39
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางาน การโรงแรม
19
23
16
25
15
24
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
สาขางาน เทคโนโลยีสิ่งทอ
18
19
12
5
32
21
สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
สาขางาน เคมีสิ่งทอ
34
14
12
16
34
32
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
สาขางาน เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
12
11
14
13
22
14
รวม
451
480
382
389
465
483

 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
         
จำนวนนักเรียนแรกเข้าในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
จำนวนผู้เรียน แรกเข้าในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
2558
2559
2560
2561
2562
2563
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
  สาขางาน เทคนิคยานยนต์
27
25
59
45
46
37
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
  สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
12
-
9
4
10
0
สาขาวิชาไฟฟ้า
  สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
18
46
28
27
37
42
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
29
18
19
28
14
23
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
  สาขางาน การบัญชี
27
42
40
48
36
26
สาขาวิชาการตลาด
  สาขางาน การตลาด
15
15
12
17
23
18
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
28
29
35
35
39
17
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
  สาขางาน เทคโนโลยีสิ่งทอ
7
15
34
12
11
8
สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
  สาขางาน เคมีสิ่งทอ
15
20
37
23
22
13
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
  สาขางาน เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
-
6
2
4
7
10
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
  สาขางาน การออกแบบนิเทศศิลป์
-
-
7
-
-
-
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
  สาขางาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
-
-
-
3
8
4
รวม
178
216
282
246
253
198
หมายเหตุ : ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 12 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ : ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 9 ก.ค. 2563