ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

จำนวนนักเรียนแรกเข้าในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
จำนวนผู้เรียน แรกเข้า ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
2562
2563
2564
2565
2566
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
274
214
247
256
217
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขางาน โครงสร้าง
70
77
80
67
32
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
201
175
185
152
157
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
84
68
54
44
35
สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
9
17
36
38
35
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางาน การบัญชี
110
96
85
83
88
สาขาวิชาการตลาด
สาขางาน การตลาด
89
86
80
64
75
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
81
78
89
89
80
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขางาน คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
47
69
83
91
89
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางาน การโรงแรม
53
54
43
42
31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
สาขางาน เทคโนโลยีสิ่งทอ
47
50
51
34
31
สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
สาขางาน เคมีสิ่งทอ
61
72
74
54
27
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
สาขางาน เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
49
45
45
35
32
รวม
1,193
1,106
1,265
1,049
942

 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
         
จำนวนนักเรียนแรกเข้าในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
จำนวนผู้เรียน แรกเข้าในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
2562
2563
2564
2565
2566
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
  สาขางาน เทคนิคยานยนต์
91
80
72
63
58
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
  สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
13
11
11
7
11
สาขาวิชาไฟฟ้า
  สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
62
83
69
65
92
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
40
36
38
29
22
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
  สาขางาน การบัญชี
83
60
34
24
40
สาขาวิชาการตลาด
  สาขางาน การตลาด
39
42
41
56
44
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขางาน ธุรกิจดิจิทัล
74
52
39
65
72
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
  สาขางาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
11
12
9
5
7
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
  สาขางาน เทคโนโลยีสิ่งทอ
23
18
12
8
9
สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
  สาขางาน เคมีสิ่งทอ
45
34
21
27
28
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
  สาขางาน เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
11
15
14
10
10
รวม
492
443
395
359
393
รวมนักศึกษาทั้งหมด
1,685
1,549
1,660
1,408
1,335
หมายเหตุ
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
เลขที่ 56 หมู่.3 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70120
โทร.032-231313 แฟกซ์ 0-3223-3148 (หมายเลขอัตโนมัติ), 0-3223-2628
E-Mail photharamtech@gmail.com
 

Stay Up to Date With What's Happening

Subscribe To Our Newsletter: