ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

จำนวนนักเรียนแรกเข้าในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
จำนวนผู้เรียน แรกเข้า ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
2561
2562
2563
2564
2565
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
272
274
214
247
256
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขางาน โครงสร้าง
73
70
77
80
67
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
186
201
175
185
152
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
27
84
68
54
44
สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
-
9
17
36
38
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางาน การบัญชี
125
110
96
85
83
สาขาวิชาการตลาด
สาขางาน การตลาด
58
89
86
80
64
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
81
81
78
89
89
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขางาน คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
41
47
69
83
91
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางาน การโรงแรม
58
53
54
43
42
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
สาขางาน เทคโนโลยีสิ่งทอ
29
47
50
51
34
สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
สาขางาน เคมีสิ่งทอ
39
61
72
74
54
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
สาขางาน เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
36
49
45
45
35
รวม
1,099
1,193
1,106
1,265
1,049

 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
         
จำนวนนักเรียนแรกเข้าในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
จำนวนผู้เรียน แรกเข้าในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
2561
2562
2563
2564
2565
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
  สาขางาน เทคนิคยานยนต์
98
91
80
72
63
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
  สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
13
13
11
11
7
สาขาวิชาไฟฟ้า
  สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
54
62
83
69
65
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
47
40
36
38
29
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
  สาขางาน การบัญชี
91
83
60
34
24
สาขาวิชาการตลาด
  สาขางาน การตลาด
29
39
42
41
56
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
70
74
52
39
65
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
  สาขางาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3
11
12
9
5
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
  สาขางาน เทคโนโลยีสิ่งทอ
45
23
18
12
8
สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
  สาขางาน เคมีสิ่งทอ
59
45
34
21
27
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
  สาขางาน เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
6
11
15
14
10
รวม
522
492
443
395
359
รวมนักศึกษาทั้งหมด
1,621
1,685
1,549
1,660
1,408
หมายเหตุ
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
เลขที่ 56 หมู่.3 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70120
โทร.032-231313 แฟกซ์ 0-3223-3148 (หมายเลขอัตโนมัติ), 0-3223-2628
E-Mail photharamtech@gmail.com
 

Stay Up to Date With What's Happening

Subscribe To Our Newsletter: