งานพัสดุ

ข้อมูลงานพัสด

ครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ครุภัณฑ์ฝ่ายวิชาการ

ครุภัณฑ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ครุภัณฑ์ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

ครุภัณฑ์สามัญสัมพันธ์

ครุภัณฑ์เคมีสิ่งทอ

ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสิ่งทอ

ครุภัณฑ์แผนกอื่นๆ