ข่าวรับสมัครงาน

ลำดับ
รายการ
ฝ่ายงานที่ขอเผยแพร่
1. ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ งานบุคลากร
2. ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ งานบุคลากร
3. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและงานวิทยบริการฯ งานบุคลากร
4. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป งานบุคลากร
5. ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู งานบุคลากร
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการครู งานบุคลากร
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู งานบุคลากร
8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ งานบุคลากร
9. ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนเแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน งานบุคลากร
10. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป งานบุคลากร
11. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และบุคลากร งานบุคลากร
12. ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และบุคลากร งานบุคลากร
13. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานบุคลากร
14. ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน งานบุคลากร
15. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานบุคลากร
16. ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานบุคลากร
17. ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนแผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม งานบุคลากร
18. ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน (ครูพระดาบส) งานบุคลากร
19. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งาน (พระดาบส) งานบุคลากร
20. ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งาน (พระดาบส) งานบุคลากร
21. ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งาน (พระดาบส) งานบุคลากร
22. ประกาศผลการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิทยบริการและงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานบุคลากร
23. ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม และ สาขาวิชายานยนต์ งานบุคลากร
24. ประกาศผลสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม และ สาขาวิชายานยนต์ งานบุคลากร
25. ประกาศรับสมัครครูฝึกอาชีพโครงการอาชีวสร้างช่างฝีมือ (พระดาบส) งานบุคลากร
26. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ งานบุคลากร