ข่าวรับสมัครงาน

ลำดับ
รายการ
ฝ่ายงานที่ขอเผยแพร่
1. ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ งานบุคลากร
2. ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ งานบุคลากร
3. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและงานวิทยบริการฯ งานบุคลากร
4. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป งานบุคลากร
5. ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู งานบุคลากร
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการครู งานบุคลากร
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู งานบุคลากร
8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ งานบุคลากร
9. ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนเแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน งานบุคลากร
10. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป งานบุคลากร
11. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และบุคลากร งานบุคลากร
12. ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และบุคลากร งานบุคลากร
13. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานบุคลากร
14. ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน งานบุคลากร
15. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานบุคลากร
16. ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานบุคลากร
17. ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนแผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม งานบุคลากร
18. ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน (ครูพระดาบส) งานบุคลากร
19. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งาน (พระดาบส) งานบุคลากร
20. ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งาน (พระดาบส) งานบุคลากร
21. ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งาน (พระดาบส) งานบุคลากร
22. ประกาศผลการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิทยบริการและงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานบุคลากร
23. ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม และ สาขาวิชายานยนต์ งานบุคลากร
24. ประกาศผลสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม และ สาขาวิชายานยนต์ งานบุคลากร
25. ประกาศรับสมัครครูฝึกอาชีพโครงการอาชีวสร้างช่างฝีมือ (พระดาบส) งานบุคลากร
26. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ งานบุคลากร
27. ประกาศรับสมัครพนักงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง (ครู) กลุ่มวิชาสิ่งทอ งานบุคลากร
28. ประกาศวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป งานบุคลากร
29. ประกาศวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู งานบุคลากร
30. ประกาศวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู งานบุคลากร
31. ประกาศวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู งานบุคลากร
32. ประกาศวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร
33. ประกาศวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร
34. ประกาศวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร
35. ประกาศวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ(ครูพี่เลี้ยงโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ) งานบุคลากร
36. ประกาศวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ครูโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ) งานบุคลากร
37. ประกาศวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้การเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ครูโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ) งานบุคลากร