ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับ
รายการ
ฝ่ายงานที่ขอเผยแพร่
1. ร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการย้อมฯ งานพัสดุ
2. ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการย้อมฯ งานพัสดุ
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการย้อมควบคุมกระบวนการย้อม งานพัสดุ
4. ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบนิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์ และเซนเซอร์พร้อมชุดฝึก PLC งานพัสดุ
5. ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น งานพัสดุ
6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น งานพัสดุ
7. ยกเลิกประกาศประกวดราคา วันที่ 16 มีนาคม 2563 งานพัสดุ
8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น (ฉบับใหม่) งานพัสดุ
9. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น งานพัสดุ
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น งานพัสดุ
11. เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดปฏิบัติการระบบนิวเมติกส์ และเซนเซอร์ งานพัสดุ
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการระบบนิวเมติกส์ และเซนเซอร์ งานพัสดุ
13. ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรลฯ งานพัสดุ
14. ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) งานพัสดุ
15. ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ชุดวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรลฯ งานพัสดุ
16. ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธี E-bidding งานพัสดุ
17. ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯ งานพัสดุ
18. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง งานพัสดุ
19. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ
20. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng) งานพัสดุ
21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ งานพัสดุ
22. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง งานพัสดุ
23. ประกาศ เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้าง งานพัสดุ
24. ประกาศ เรื่อง แบบปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ำ บ่อพัก งานพัสดุ
25. ประกาศวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เรื่อง ประกวดราคาชื่อชุดคอมพิวเตอร์กราฟิก New Meta ด้วยวิธีราคาประกวดอิเล็กทรอนิกส์ งานพัสดุ
26. ประกาศวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานพัสดุ
27. ประกาศวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เรื่อง คุณลักษณะครุภัณฑ์ งานพัสดุ