ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับ
รายการ
ฝ่ายงานที่ขอเผยแพร่
1. ร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการย้อมฯ งานพัสดุ
2. ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการย้อมฯ งานพัสดุ
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการย้อมควบคุมกระบวนการย้อม งานพัสดุ
4. ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบนิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์ และเซนเซอร์พร้อมชุดฝึก PLC งานพัสดุ
5. ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น งานพัสดุ
6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น งานพัสดุ
7. ยกเลิกประกาศประกวดราคา วันที่ 16 มีนาคม 2563 งานพัสดุ
8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น (ฉบับใหม่) งานพัสดุ
9. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น งานพัสดุ
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น งานพัสดุ
11. เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดปฏิบัติการระบบนิวเมติกส์ และเซนเซอร์ งานพัสดุ
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการระบบนิวเมติกส์ และเซนเซอร์ งานพัสดุ
13. ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรลฯ งานพัสดุ
14. ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) งานพัสดุ
15. ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ชุดวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรลฯ งานพัสดุ
16. ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธี E-bidding งานพัสดุ
17. ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯ งานพัสดุ
18. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง งานพัสดุ
19. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ
20. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng) งานพัสดุ
21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ งานพัสดุ