ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน

ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.

ที่
แผนกวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หมายเหตุ
1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขางานเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขางานเทคโนโลยีสิ่งทอ  
2 แผนกวิชาเคมีสิ่งทอ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ  
3 แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม  
4 แผนกวิชายานยนต์ สาขางานยานยนต์ สาขางานเทคนิคยานยนต์  
5 แผนกวิชาโลหะการ สาขางานโครงสร้าง สาขางานเทคโนโลยีโครงสร้างโลหะ  
6 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  
7 แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  
8 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง  
9 แผนกวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี สาขางานการบัญชี  
10 แผนกวิชาการตลาด สาขางานการตลาด สาขางานการตลาด  
11 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  
12 แผนกวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
13 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก