งานหลักสูตรการเรียนการสอน

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

งานหลักสูตรการเรียนการสอน
สาขาวิชา (ปวช.)
สาขางาน (ปวช.)
สาขาวิชา (ปวส.)
สาขางาน (ปวส.)
1
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
2
การตลาด
การตลาด
การตลาด
การตลาด
3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
4
เทคนิคคอมพิวเตอร์
เทคนิคคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
5
การโรงแรม
การโรงแรม
การโรงแรม
บริการอาหารและเคื่องเดิม (ทวิภาคี)
6
เคมีสิ่งทอ
เคมีสิ่งทอ
เคมีสิ่งทอ
เคมีสิ่งทอ
7
เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
8
คอมพิวเตอร์กราฟิก
คอมพิวเตอร์กราฟิก
9
การออกแบบ
การออกแบบ
10
ช่างเชื่อมโลหะ
โครงสร้าง
เทคนิคโลหะ
เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
11
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ไฟฟ้ากำลัง
ไฟฟ้า
ไฟฟ้ากำลัง
12
ช่างยนต์
ยานยนต์
เทคนิคเครื่องกล
เทคนิคยานยนต์
13
ช่างอิเล็คทรอนิกส์
อิเล็คทรอนิกส์
อิเล็คทรอนิกส์
อิเล็คทรอนิกส์อุตสาหกรรม
14
เทคโนโลยีสิ่งทอ
เทคโนโลยีสิ่งทอ
เทคโนโลยีสิ่งทอ
เทคโนโลยีสิ่งทอ