หลักสูตรที่เปิดสอน

การเข้าศึกษาต่อ 
         
ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ได้เปิดสอนสาขาวิชาชีพต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษาเลือกเรียนตามความถนัดและสนองตอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ที่จะผลิตทรัพยากรบุคคล ในสาขาอาชีพที่ขาดแคลนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

หลักสูตรที่เปิดสอน
        1. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
              รับผู้จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ม.3
        2. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
              รับผู้จบการศึกษาระดับ ป.ว.ช , มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ม.6
        3. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี
              รับผู้จบการศึกษาระดับ ป.ว.ช , มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ม.6

แนวทางการศึกษาต่อ 
         1. หลักสูตร ป.ว.ช. สามารถเข้าศึกษาต่อได้ในระดับ ปวส. ตามสาขาวิชาที่เรียน หรือปริญญาตรีต่อเนื่อง 4 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า, และมหาวิทยาลัยเอกชน ฯลฯ
         2. หลักสูตร ป.ว.ส. สามารถเข้าศึกษาต่อได้ในระดับ ปริญญาตรีต่อเนื่อง 4 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า, และมหาวิทยาลัยเอกชน ฯลฯ

แนวทางการประกอบอาชีพ 
         
การอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ในทุกสาขาวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ให้มีความสอดคล้อง กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี สามารถสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ ผู้ที่จบการศึกษาทุกระดับสามารถประกอบอาชีพได้ ตามสาขาที่สำเร็จการศึกษา ในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว