ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

สถานที่ตั้ง วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

        วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2480 บนเนื้อที่ 8 ไร่เศษ บนพื้นที่ของวัดโชค อยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองด้านทิศตะวันออกของอำเภอโพธาราม เขตเทศบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 จนถึงปี พ.ศ. 2511 และได้ย้ายมาจากวัดโชค มาตั้งที่ธรณีสงฆ์วัดร้าง ชื่อวัด "โรงม้า" หมู่ 3 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2511 มาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 56/1 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม (สายเก่า) ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณี 70120 เบอร์โทรศัพท์ 0-3223-1313 เบอร์โทรสาร 0-3223-2628
อีเมล t_photharam@hotmail.com เว็บไซต์ www.technicphotharam.com มีพื้นที่ทั้งหมด 35 ไร่ 7 งาน 79 ตารางวา


ลำดับการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา ตามสภาพการณ์

       - พ.ศ.2480 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศก่อตั้งโรงเรียนช่างทอผ้า เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพตามนโยบายของรัฐบาลสมัยนั้น
       - พ.ศ.2481 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก "โรงเรียนประถมช่างทอผ้าโพธาราม" เป็น "โรงเรียนประถมช่างทอผ้าธรรมเสนานี" เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ท่านเจ้าคุณธรรมเสนานี เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี และเจ้าอาวาสวัดโชคซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียน
       - พ.ศ.2483 เปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนประถมช่างทอผ้าธรรมเสนานี" เป็น "โรงเรียนช่างทอผ้าต่วนภูษาอุทิศ" เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายเทศ นางผ่อง ต่วนภูษา ที่สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ให้ 1 หลัง
       - พ.ศ. 2493 เปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนช่างทอผ้าต่วนภูษาอุทิศ" เป็น "โรงเรียนช่างทอผ้าโพธาราม" ตามระเบียบของกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยการเรียกชื่อสถานศึกษา โดยใช้ชื่อจังหวัดหรืออำเภอแทน เปิดสอนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น และมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย แผนกช่างทอผ้า
       - พ.ศ. 2504 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพแผนกช่างทอผ้า
       - พ.ศ. 2511 ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่ธรณีสงฆ์วัดร้างชื่อ "วัดโรงม้า" หมู่ 3 ตำบลบ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ
       - พ.ศ. 2512 งดรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
       - พ.ศ. 2518 เปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนช่างทอผ้าโพธาราม" เป็น "โรงเรียนเทคนิคอุตสาหกรรมสิ่งทอ" เพื่อให้สอดคล้องตามความหมายของธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอ
       - พ.ศ. 2519 เปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนเทคนิคอุตสาหกรรมสิ่งทอ" เป็น "วิทยาลัยอาชีวศึกษาราชบุรี วิทยาเขต2" ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้รวมโรงเรียนเทคนิคราชบุรี กับโรงเรียนเทคนิคอุตสาหกรรมสิ่งทอ
       - พ.ศ. 2522 เปลี่ยนชื่อจาก "วิทยาลัยอาชีวศึกษาราชบุรี วิทยาเขต2" เป็น "วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม" เพื่อสะดวกแก่การบริหารสถานศึกษา
สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
       - พ.ศ. 2523 เปลี่ยนชื่อจาก "วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม" เป็น "วิทยาลัยโพธาราม" ตามลักษณะเนื้อหาวิชาที่สอนที่ไม่เหมือนสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเกี่ยวกับเรื่องผ้า และย้ายสังกัดไปขึ้นกับกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา
       - พ.ศ. 2528 เปลี่ยนชื่อจาก "วิทยาลัยโพธาราม" เป็น "วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม" ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และโอนย้ายสังกัดไปขึ้นกับ กองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา
       - ปัจจุบัน "วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม" สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ