ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ
รายการ
ฝ่ายงานที่ขอเผยแพร่
1. ประกาศแจ้งค่าใช้จ่ายแรกเข้า ของนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน
2. กำหนดการ กิจกรรมของทางวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษาใหม่ งานทะเบียน
3. รายวิชาที่เปิดทำการเรียน การสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 งานหลักสูตรการเรียนการสอน
4. ปฏิทินการรับนักเรียน นักศึกษา 2563 งานทะเบียน
5. ขออนุมัติเปิด - ปิดสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 งานหลักสูตรการเรียนการสอน
6. แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2563 งานวางแผนและงบประมาณ
7. คำสั่งลงทะเบียนเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน
8. ประกาศเรียนออนไลน์ในรายวิชาสามัญสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งานหลักสูตรการเรียนการสอน
9. ประกาศเรื่องรายชื่อนักเรียนโควต้า รอบที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 งานทะเบียน
10. ประกาศเรื่องรายชื่อนักเรียนโควต้า (เพิ่มเติม) รอบที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 งานทะเบียน
11. หนังสือประกาศรับสมัครนักเรียนโควต้า ประจำปีการศึกษา 2564 งานทะเบียน
12. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564 งานทะเบียน
13. ประกาศเรื่องรายชื่อนักเรียนโควต้า รอบที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 งานทะเบียน
14. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 งานทะเบียน
15. ประกาศลดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 งานทะเบียน
16. ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ งานทะเบียน
17. ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 งานทะเบียน
18. ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม รอบ 2 งานทะเบียน
19. ประกาศวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เรื่อง การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป
20. ประกาศวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เรื่อง การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย ปี 2565 งานบริหารทั่วไป
21. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร งานบริหารทั่วไป
22. ประกาศรายชื่อคณะกรรมการวิทยาลัย 24 พ.ย.65 งานบริหารทั่วไป
23. ประกาศรายชื่อนักเรียนโควต้า รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (สำหรับโรงเรียนที่พึ่งส่งมาจะประกาศเพิ่มเติมทีหลัง) งานทะเบียน
24. ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา โควต้า (รอบเพิ่มเติม) งานทะเบียน
25. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) งานอาชีวศึกษาบัณฑิต