การเผยแพร่งานวิจัย

ลำดับ
รายการ
ชื่อผู้เผยแพร่งานวิจัย
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน วิชางานส่งกำลังรถยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ นายสุทัศน์ แสงยันต์