การเผยแพร่งานวิจัย

ลำดับ
รายการ
ชื่อผู้เผยแพร่งานวิจัย
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน วิชางานส่งกำลังรถยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ นายสุทัศน์ แสงยันต์
2. รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL: Research-Based Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่อง รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมร่วมกับวิจัย เป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ รายวิชางานเครื่องล่างรถยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม นายสุทัศน์ แสงยันต์
3. รายงานผลการพัฒนาสื่อวิดิทัศน์ประกอบการสอน วิชา การพิมพ์สิ่งทอ รหัสวิชา 20802-2108 ระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชา เคมีสิ่งทอ นายไพฑูรย์ เชี่ยวสกุลวัฒนา
4. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการใช้งานมัลติมิเตอร์แบบเข็ม (Analog Multimeter) เพื่อวัดค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรสวิตชิง เพาเวอร์ซัพพลายด้วยการสอนแบบสาธิต ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รหัส 20105 - 2011 วิชา เครื่องรับโทรทัศน์ นายสมภพ นาคโขนง
5. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 เรื่อง การไทเทรต ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์ Google Site นางสาวชุติมา กำนิจอุย