งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

1. ข้อมูลวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน

ข้อมูลวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2560

2. ข้อมูลโครงการของนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลโครงการของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลโครงการของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลโครงการของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560