งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ข้อมูลวิจัยของครูและข้อมูลโครงการของนักเรียน นักศึกษา 
ข้อมูลวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2562
ข้อมูลวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลโครงการของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562
ข้อมูลโครงการของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลโครงการของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560