ข้อมูลสถานศึกษา

ประวัติความเป็นมา
       วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2480
บนเนื้อที่ 8 ไร่เศษ เดิมชื่อโรงเรียนประถมช่างทอผ้า ต่อมาได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2519 ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ตั้งอยู่บนเนื้อที่  รวม 34 ไร่เศษ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 56 ถนนเพชรเกษม (เดิม) หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 70120 โทรศัพท์ 032-231313 (Fax) 032-233148 และ 032-232628 อีเมล photharamtech@gmail.com
       - พ.ศ.2480 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศก่อตั้งโรงเรียนช่างทอผ้า เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพตามนโยบายของรัฐบาลสมัยนั้น
       - พ.ศ.2481 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก "โรงเรียนประถมช่างทอผ้าโพธาราม" เป็น "โรงเรียนประถมช่างทอผ้าธรรมเสนานี" เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ท่านเจ้าคุณธรรมเสนานี เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี และเจ้าอาวาสวัดโชคซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียน
       - พ.ศ.2483 เปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนประถมช่างทอผ้าธรรมเสนานี" เป็น "โรงเรียนช่างทอผ้าต่วนภูษาอุทิศ" เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายเทศ นางผ่อง ต่วนภูษา ที่สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ให้ 1 หลัง
       - พ.ศ. 2493 เปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนช่างทอผ้าต่วนภูษาอุทิศ" เป็น "โรงเรียนช่างทอผ้าโพธาราม" ตามระเบียบของกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยการเรียกชื่อสถานศึกษา โดยใช้ชื่อจังหวัดหรืออำเภอแทน เปิดสอนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น และมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย แผนกช่างทอผ้า
       - พ.ศ. 2504 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพแผนกช่างทอผ้า
       - พ.ศ. 2511 ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่ธรณีสงฆ์วัดร้างชื่อ "วัดโรงม้า" หมู่ 3 ตำบลบ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ
       - พ.ศ. 2512 งดรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
       - พ.ศ. 2518 เปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนช่างทอผ้าโพธาราม" เป็น "โรงเรียนเทคนิคอุตสาหกรรมสิ่งทอ" เพื่อให้สอดคล้องตามความหมายของธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอ
       - พ.ศ. 2519 เปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนเทคนิคอุตสาหกรรมสิ่งทอ" เป็น "วิทยาลัยอาชีวศึกษาราชบุรี วิทยาเขต2" ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้รวมโรงเรียนเทคนิคราชบุรี กับโรงเรียนเทคนิคอุตสาหกรรมสิ่งทอ
       - พ.ศ. 2522 เปลี่ยนชื่อจาก "วิทยาลัยอาชีวศึกษาราชบุรี วิทยาเขต2" เป็น "วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม" เพื่อสะดวกแก่การบริหารสถานศึกษา
สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
       - พ.ศ. 2523 เปลี่ยนชื่อจาก "วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม" เป็น "วิทยาลัยโพธาราม" ตามลักษณะเนื้อหาวิชาที่สอนที่ไม่เหมือนสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเกี่ยวกับเรื่องผ้า และย้ายสังกัดไปขึ้นกับกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา
       - พ.ศ. 2528 เปลี่ยนชื่อจาก "วิทยาลัยโพธาราม" เป็น "วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม" ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และโอนย้ายสังกัดไปขึ้นกับ กองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา
       - ปัจจุบัน "วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม" สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วัตถุประสงค์และปรัชญาของสถานศึกษา
       วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยฯ คือ ให้นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ และมุ่งผลิตบุคลากรเพื่องานอาชีพเป็นสำคัญ โดยมีปรัชญาการดำเนินงานการจัดการศึกษา ดังนี้ “ฝีมือดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำเทคโนโลยี”

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน
       วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รวม 5 ประเภทวิชา ประกอบด้วย

       1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เปิดรับทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
       - สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ เปิดรับทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม เปิดรับทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
       2. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่
       - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง เปิดรับทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
       - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
       - สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ เปิดรับระดับ ปวช.
       - สาขาวิชาโลหะการ เปิดรับทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
       - สาขาวิชาเครื่องกล (ยานยนต์) เปิดรับทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
       3. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่
       - สาขาวิชาการบัญชี เปิดรับทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
       - สาขาวิชาการตลาด เปิดรับทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
       - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิดรับทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
       4. ประเภทวิชาศิลปกรรม จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่
              - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก เปิดรับระดับ ปวช.
       5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่
              - สาขาวิชาการโรงแรม เปิดรับระดับ ปวช.

จำนวนอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง
1. อาคารเรียน ประกอบด้วย
       1) อาคารเรียน 1 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2499 (อาคารอำนวยการ)
       2) อาคารเรียน 2 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530 (อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
       3) อาคารเรียน 4 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2510 (อาคารเรียนแผนกวิชาศิลปกรรม จำนวน 2 ชั้น)
       4) อาคารเรียน 5 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 (อาคารเรียนแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม) ประกอบด้วย
              - ชั้นที่ 1 แผนกวิชาโลหะการ รับผิดชอบโดยอาจารย์ฉะอ้อน ตัณเจริญรัตน์ หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ
              - ชั้นที่ 2 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน รับผิดชอบโดยอาจารย์ปริญญา แสงทอง หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
              - ชั้นที่ 3 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ รับผิดชอบโดยอาจารย์สมภพ นาคโขนง หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
              - ชั้นที่ 4 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง รับผิดชอบโดยอาจารย์พีรวัตร คงสาคร หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
       5) อาคารเรียน 6 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2554 (อาคารเรียนแผนกวิชาบริหารธุรกิจ)
       6) อาคารเรียนแผนกวิชายานยนต์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2558
2. อาคารปฏิบัติการและอาคารโรงฝึกงาน ประกอบด้วย
       1) อาคาร 3 อาคารฝึกปฏิบัติการของแผนกวิชาการโรงแรม และอาคารหอพักนักศึกษาชาย (ข้อมูลปัจจุบัน อัปเดตวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565) 
       2) โรงงาน 1 อาคารโรงฝึกงานทอจักรกล สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2510
       3) โรงงาน 2 อาคารโรงฝึกงานเตรียมเส้นด้าย สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511
       4) โรงงาน 3 อาคารโรงฝึกงานแผนกเสื้อผ้าสำเร็จรูป สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511
       5) โรงงาน 4 อาคารฝึกงานเคมีปฏิบัติการ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511
       6) โรงงาน 5 อาคารฝึกงานพิมพ์ผ้า สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511
       7) โรงงาน 6 อาคารโรงฝึกงานย้อมจักรกล สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2512
       8) โรงงาน 7 อาคารโรงฝึกงานย้อมพื้นเมือง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2524
       9) อาคารปฏิบัติการยานยนต์ (โดมปฏิบัติการเก่ายานยนต์) (ปัจจุบันพื้นที่กลายเป็นอาคารเรียนแผนกวิชายานยนต์ปัจจุบัน (ข้อมูลปัจจุบัน อัปเดตวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565)
       10) ศูนย์เกษตรพอเพียง ของนักศึกษาโครงการกองทุนการศึกษา (ปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นโดมโรงจอดรถวิทยาลัยและโรงอาหารนักเรียนพระดาบส) (ข้อมูลปัจจุบัน อัปเดตวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565)
3. อาคารปฎิบัติการ อื่นๆ ประกอบด้วย
       1) อาคาร 3 อาคารหอพักนักเรียนโครงการกองทุนการศึกษา (2 ห้องทอดยาวไปทางบ้านพักครู)
       2) โรงอาหาร 1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2511 (ปัจจุบันพื้นที่ถูกสร้างเป็นโรงอาหารใหม่)
       3) อาคารเก็บของและโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง
       4) บ้านพักผู้อำนวยการ 1 หลัง
       5) บ้านพักครูแบบเรือนแถว 1 หลัง 5 ยูนิต
       6) บ้านพักครูแบบเดี่ยว 9 หลัง
       7) อาคารพัสดุกลาง จำนวน 1 หลัง
       8) ห้องน้ำห้องสุขาขนาด 12 ที่นั่ง 2 ฝั่ง จำนวน 1 หลัง
       9) ห้องน้ำห้องสุขาสำหรับแขกมาศึกษาดูงาน จำนวน 1 หลัง
       10) ระบบทำน้ำบาดาล 1 ชุด
       11) อาคารศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด 4 ชั้น สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2557
       12) อาคารห้องพยาบาล จำนวน 1 หลัง (งบปรับปรุง)
       13) อาคารแฟลชพักครู 14 หน่วย 4 ชั้น สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2558
       14) ศาลาคุณธรรม
       15) ศาลารวมใจ (หลวงพ่อสมปรารถนา)
       16) อาคารหอพักนักเรียนนักศึกษา กองทุนการศึกษา
       17) อาคารหอพักนักเรียนโครงการอาชีวศึกษาสร้างช่างฝีมือ (ลูกพระดาบส)
       18) อาคารโรงอาหารใหม่ พร้อมห้องประชุม 2 ชั้น สร้างเมื่อปี พ.ศ.2563 (ปัจจุบันได้รับการตั้งชื่อ จาก ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นามว่า (อาคารโพธารามสัมพันธ์) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2565)

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
เลขที่ 56 หมู่.3 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70120
โทร.032-231313 แฟกซ์ 0-3223-3148 (หมายเลขอัตโนมัติ), 0-3223-2628
E-Mail photharamtech@gmail.com
 

Stay Up to Date With What's Happening

Subscribe To Our Newsletter: