งานอาคารสถานที่

จำนวนอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้าง
1. อาคารเรียน ประกอบด้วย
1) อาคารเรียน 1 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2499 (อาคารอำนวยการ)
2) อาคารเรียน 2 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530 (อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
3) อาคารเรียน 4 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2510 (อาคารเรียนแผนกวิชาศิลปกรรม)
4) อาคารเรียน 5 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 (อาคารเรียนแผนกวิชาช่างเทคนิค) ประกอบด้วย
- ชั้นที่ 1 แผนกวิชาโลหะการ
- ชั้นที่ 2 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
- ชั้นที่ 3 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- ชั้นที่ 4 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
5) อาคารเรียน 6 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2554 (อาคารเรียนแผนกวิชาบริหารธุรกิจ)
6) อาคารเรียนแผนกวิชายานยนต์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2558 

2. อาคารปฏิบัติการและอาคารโรงฝึกงาน ประกอบด้วย
1) อาคาร 3 อาคารหอพักนักเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 
2) อาคารโรงฝึกงานทอจักรกล สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2510
3) อาคารโรงฝึกงานเตรียมเส้นด้าย สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511
4) อาคารโรงฝึกงานแผนกเสื้อผ้าสำเร็จรูป สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511
5) อาคารฝึกงานเคมีปฏิบัติการ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511
6) อาคารฝึกงานพิมพ์ผ้า สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511
7) อาคารโรงฝึกงานย้อมจักรกล สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2512
8) อาคารโรงฝึกงานย้อมพื้นเมือง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2524
9) อาคารปฏิบัติการยานยนต์ (โดมปฏิบัติการเก่ายานยนต์)
10) ศูนย์เกษตรพอเพียง ของนักศึกษาโครงการกองทุนการศึกษา
3. อาคารปฎิบัติการ อื่นๆ ประกอบด้วย
1) อาคาร 3 อาคารหอพักนักเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 
2) โรงอาหาร 1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2511
3) อาคารเก็บของและโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง
4) บ้านพักผู้อำนวยการ 1 หลัง
5) บ้านพักครูแบบเรือนแถว 1 หลัง 5 ยูนิต
6) บ้านพักครูแบบเดี่ยว 9 หลัง
7) อาคารพัสดุกลาง จำนวน 1 หลัง
8) ห้องน้ำห้องสุขาขนาด 12 ที่นั่ง 2 ฝั่ง จำนวน 1 หลัง
9) ห้องน้ำห้องสุขาสำหรับแขกมาศึกษาดูงาน จำนวน 1 หลัง
10) ระบบทำน้ำบาดาล 1 ชุด
11) อาคารศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด 4 ชั้น สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2557
12) อาคารห้องพยาบาล จำนวน 1 หลัง (งบปรับปรุง)
13) อาคารแฟลชพักครู 14 หน่วย 4 ชั้น สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2558
14) ศาลาคุณธรรม
15) ศาลารวมใจ (หลวงพ่อสมปรารถนา)